Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl/

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl/ prowadzony jest przez Katarzynę Kozieradzką pod firmą:

EDENSKLEP Katarzyna Kozieradzka
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
NIP: 9660112945 ; REGON: 366914854 

Firma ostała zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.
Numer wpisu: 9660112945

Adres prowadzenia sklepu stacjonarnego oraz dane kontaktowe:
EDENSKLEP Katarzyna Kozieradzka
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6; 15-111 Białystok
tel. komórkowy: 604 838 494
e-mail: edensklep@gmail.com
adres internetowy sklepu: www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl/

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom  rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1206), ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Definicje: 
a) Sklep - www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl / edensklep
b) Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
c) Konsument - kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl.


6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 1 do 4 dni.  Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru konsument może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin na jego wydanie, a po bezskutecznym jego upływie – odstąpić od umowy.

7. Towar zostanie wysłany przez sklep w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez kupującego podczas składania zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszty dostawy wskazane na stronach sklepu. W razie konieczności poniesienia przez konsumenta jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem produktu zostanie  on poinformowany o nich przed zawarciem umowy.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon lub na życzenie kupującego faktura.

4.Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania Zamówienia.

5.Dostępne są następujące formy płatności:
a. przedpłata za zamówiony towar – przelew na konto internetowe w Alior Banku
b. przedpłata za zamówiony towar – e-przelew lub rozliczenie transakcji kartą kredytową
c. płatność firmie kurierskiej przy odbiorze zamówionego towaru
d. płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru
e. płatność kartą debetową lub kredytową przy osobistym odbiorze towaru

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy zewnętrznej obsługującej takie płatności.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów, ale Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych  zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia

8. Najpóźniej w chwili dostarczenia konsumentowi towaru, sprzedawca wyda mu dokument potwierdzający zawarcie umowy albo przekaże takie potwierdzenie na papierze lub – jeżeli konsument wyrazi na to zgodę – na innym trwałym nośniku. 

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez konsumenta podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Konsument jest informowany o kosztach wysyłki przed złożeniem Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi konsument.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru. Wzór odstąpienia zawiera załączniki o nazwie: "formularz odstąpienia od umowy" oraz "zgłoszenie zwrotu", które stanowią tylko przykładowe wzory.

2. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta obejmuje najtańszy sposób dostarczania towaru.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

5. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi konsument. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu). 

6. Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania  – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6.  REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2. W przypadku wystąpienia wad zakupionego u Sprzedawcy towaru konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie wadliwego towaru, datę wystąpienia dat, dane konsumenta składającego reklamację oraz żądanie konsumenta w związku z wadą towaru: naprawienie towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy– o ile wada jest istotna. 

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego towaru), konsument otrzyma zwrot równowartości ceny produktu lub zostaną mu zaproponowane inne, dostępne w sklepie towary w podobnej cenie.

6. Jeśli konsument zdecyduje się na wymianę wadliwego towaru, Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, informując konsumenta o przewidywanym okresie realizacji tego obowiązku.

7. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione.

8. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi sprzedawca.

9. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa konsument.

10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w regulaminie:
EDENSKLEP Katarzyna Kozieradzka
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 
15-111 Białystok

11. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.

12. Sklep www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl  nie prowadzi serwisu sprzedawanych produktów, jednak pośredniczy w realizacji reklamacji u producentów lub/i dostawców.  

13. Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne zostaje przekazane do producenta lub/i dystrybutora w przeciągu 48 godzin.

14. W celu złożenia reklamacji proszę zapoznać się z procedurami, które są opisane tu:

Procedura Reklamacyjna


15. Zgłoszenie reklamacyjne zostaje przyjęta do realizacji:
a. w momencie otrzymania wadliwego towaru - koszt dostawy pokrywa właściciel sklepu www.edensklep.pl / https://edensklep.pasaz24.pl 
b. po otrzymaniu opisu wady (np. za pomocą formularza, e-maila); zaleca się przesłanie zdjęć reklamowanego produktu na adres: edensklep@gmail.com. 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyjątkiem klientów, którzy złożyli Zamówienia przed wejściem w życie zmian. Ich zamówienia będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

2. Zarejestrowani klienci sklepu zostają poinformowani za pomocą poczty elektronicznej o planowanych zmianach w regulaminie sklepu na minimum 7/ 14 dni przed dokonaniem zmian. Akceptacja zmian następuje po wyrażeniu przez klienta zgody na wprowadzenie tych zmian. 


3. W ramach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z :
a) mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej,
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Konsumentowi przysługuje jednak możliwość wyboru między sądem, który jest dla niego dogodniejszy.

5. Konsument zarejestrowany jako użytkownik, dokonując zakupów w sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i tylko w tym celu będą przetwarzane przez Sprzedawcę.

6.Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

7.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom  rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1206). Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów   (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.).

9. Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2018 r.

Białystok, dn. 26 marca 2018 r.

Witryna stworzona na platformie